Spolek

 

Pozvánka na veřejnou ustavující schůzi tvořícího se spolku

 

Svolavatelé: 

Mgr. Gabriel Kožík, bytem Jamné 9, Tišnov

Jiří Procházka, bytem Jamné 1, Tišnov

 

Dovolte nám Vás tímto pozvat na ustavující schůzi tvořícího se Spolku K.R.A.J.. Ustavující schůze se bude konat dne 3. 10. 2020 v 17:00 hod. v přízemí budovy bývalé školy na adrese Jamné 28, 666 01 Tišnov.

 

Od 16:30 hod. bude probíhat prezence zájemců o založení spolku. Zájemci se zapíšou do listiny přítomných s uvedením svého jména, příjmení a bydliště. Přineste si, prosím, s sebou doklad totožnosti. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do spolku.

 

V 17:00 hod. bude zahájena samotná ustavující schůze, a to ověřením správnosti a úplnosti listiny přítomných, sdělením počtu přítomných a seznámením přítomných s jednáním ustavující schůze.

 

Posléze přistoupíme k programu ustavující schůze, který je následující:

 1. Usnesení o pravidlech jednání ustavující schůze
 2. Usnesení o prvních členech statutárního orgánu spolku
 3. Usnesení o přijetí stanov
 4. Určení osoby k podání návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku
 5. Závěr

 

Obecně k hlasování:

Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O tom bude učiněn záznam v listině přítomných.

 

K bodu č. 1 programu:

Navrhujeme přijetí tohoto usnesení:

“Předsedou ustavující schůze se volí Mgr. Gabriel Kožík, bytem Jamné 9, Tišnov. Zapisovatelem ustavující schůze se volí Ing. Michal Suchomel, bytem Jamné 43, Tišnov. O všech bodech schůze se hlasuje veřejně, a to zvednutím ruky.”

 

K bodu č. 2 programu:

Navrhujeme přijetí tohoto usnesení:

“Prvními členy statutární orgánu se volí: Mgr. Gabriel Kožík, bytem Jamné 9, 666 01 Tišnov, Jiří Procházka, bytem Jamné 1, 666 01 Tišnov, a Pavel Němec, bytem Jamné 35, 666 01 Tišnov.”

 

K bodu č. 3 programu:

Navrhujeme přijetí tohoto usnesení:

“Ustavující schůze přijímá stanovy Spolku K.R.A.J., v jejich znění ze dne 12. 9. 2020”.

 

K bodu č. 4 programu:

Navrhujeme přijetí tohoto usnesení:

“Ustavující schůze pověřuje ve smyslu ust. § 226 odst. 2 občanského zákoníku Mgr. Gabriela Kožíka, bytem Jamné 9, 666 01 Tišnov, k tomu, aby podal návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku k příslušnému rejstříkovému soudu.”

 

Návrh stanov ze dne 12. 9. 2020 je dostupný k nahlédnutí na webových stránkách http://jamne-tisnov.cz/, případně si o něj můžete zažádat na e-mailu gabriel.kozik@gmail.com.

 

V Tišnově dne 12. 9. 2020

 

Gabriel Kožík a Jiří Procházka

 

Stanovy spolku

 

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku:
 2. Sídlem spolku je město Tišnov.
 3. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je především udržení tradic, rozvoj kulturních a společenských vztahů ve městě Tišnově, a to především v místní části Jamné a jeho okolí.
 4. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku.

 

Účel spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojování společenských zájmů vymezených účelem spolku, kterým je:
  1. podpora aktivit vedoucích k vytváření pozitivních mezilidských vztahů;
  2. ochrana životního prostředí, památek, kulturních hodnot, přírody a krajiny;
  3. uchování živých tradic obyvatel regionu a dokumentace tradic, historie a způsobu života minulých generací;
  4. vytváření podmínek pro plnohodnotný život mladých rodin s dětmi.
 2. Naplňování účelu spolku je prováděno především prostřednictvím:
  1. pořádání kulturních, výchovných, společenských a sportovních akcí v obci a jejím okolí, včetně akcí pro děti a mládež;
  2. ochrany životního prostředí, krajinného rázu, významných krajinných prvků a zeleně v obci a jejím okolí, a to zejména cestou aktivního občanského postoje;
  3. prosazováním principů trvale udržitelného rozvoje obce zejména podporou pospolitosti místních obyvatel vedoucí k obohacení společenského života vycházejících z tradic venkova;
  4. dokumentace minulých i současných událostí v obci a paměti jejich obyvatel;
  5. iniciací veřejných diskuzí místních obyvatel nad plánovanými rozvojovými aktivitami;
  6. provozováním jamenské knihovny podle knihovního řádu.
 3. K podpoře hlavní činnosti spolku vyvíjí spolek dále tyto vedlejší činnosti:
  1. propagace spolku za účelem získání širší podpory cílům spolku u veřejnosti a získání finančních prostředků na spolkovou činnost;
  2. příprava projektů pro získávání finančních prostředků z grantů a dotací;
  3. vedlejší příležitostná hospodářská činnost;
  4. navazování spolupráce s jinými spolky v regionu.
 4. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

 

 

Členství

 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti let bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 2. Členem spolku se zájemce stává na základě vlastní podepsané žádosti ke dni jejího schválení výborem spolku (dále jen „výbor“) na nejbližší schůzi výboru. Žádost podává zájemce v písemné podobě s uvedením svého jména, příjmení, data narození, adresy svého bydliště nebo jiné doručovací adresy a e-mailové nebo jiné elektronické adresy.
 3. Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými v těchto stanovách nebo v zákoně. Členství člena je ukončeno:
  1. dobrovolným vystoupením člena, a to doručením písemného oznámení o ukončení svého členství, přičemž členství je takto ukončeno ke dni doručení takového oznámení do sídla spolku;
  2. úmrtím člena ke dni úmrtí;
  3. vyloučením člena v souladu s příslušnými právními předpisy doručením písemného rozhodnutí spolku o vyloučení člena ze spolku, přičemž členství takto zaniká ke dni doručení takového oznámení na známou adresu vyloučeného člena;
  4. nezaplacením členského příspěvku ani v dodatečné přiměřené náhradní lhůtě určené spolkem ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn, a to marným uplynutím takto určené náhradní lhůty;
  5. pravomocným odsouzením člena za úmyslný trestný čin ke dni právní moci takového rozhodnutí;
  6. zánikem spolku ke dni jeho zániku.
 4. Vyloučit člena dle čl. III. odst. 3. písm. c) těchto stanov lze především za jeho závažné porušení povinnosti vyplývající z členství ve spolku, a to např. pokud způsobí vážnou újmu ostatním členům spolku, poškodí majetek spolku, poškodí dobré jméno spolku či vyvíjí aktivity, které jsou v rozporu s účelem spolku stanoveným v čl. II. odst. 1. těchto stanov.
 5. Člen má právo:
  1. účastnit se činnosti spolku;
  2. být pravidelně informován o dění ve spolku;
  3. užívat výhody člena spolku;
  4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své žádosti;
  5. volit a být volen do volených orgánů spolku.
 6. Člen má povinnost:
  1. chránit a zachovávat dobré jméno spolku;
  2. dodržovat stanovy spolku;
  3. platit řádně členské příspěvky.
 7. Výše členského příspěvku činí částku 100 Kč za kalendářní rok. Stane-li se zájemce členem spolku v období od 1. 7. do 31. 12., činí výše jeho členského příspěvku pro daný kalendářní rok částku 50 Kč. Členský příspěvek je splatný do 31. 1. daného kalendářního roku předem. Stane-li se zájemce členem spolku po tomto datu, jeho členský příspěvek pro daný kalendářní rok je splatný do 30 dnů ode dne oznámení o schválení jeho členství výborem.
 8. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 9. Výbor vede seznam členů, a to v podobě stanovené výborem. Zápisy do seznamu členů a výmazy ze seznamu členů týkající se členství osob ve spolku provádí pověřený člen výboru. Za správnost a aktuálnost poskytnutých údajů nese odpovědnost člen. V seznamu členů jsou zapsány tyto údaje o členech spolku:
  1. jméno, příjmení a datum narození;
  2. adresa bydliště nebo jiná doručovací adresa;
  3. e-mailová nebo jiná elektronická adresa;
  4. se souhlasem člena spolku jeho telefonní číslo.

Seznam členů spolku je neveřejný a nahlížet do něj můžou pouze členové spolku. Úplný seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů spolku. Vedení seznamu spolku je zpracováváním osobních údajů, přičemž správcem osobních údajů je spolek. Jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště nebo jiná doručovací adresa, e-mailová nebo jiná elektronická adresa a telefonní číslo jsou zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů spolku, a to zejména z důvodu řádné identifikace svých členů a umožnění svolávání členů na členskou schůzi. Telefonní číslo jako osobní údaj je spolkem zpracováván na základě souhlasu člena spolku. Každý člen je oprávněn se obrátit na spolek s žádostí o informace, jaké osobní údaje jsou o něm zpracovávány a může žádat jejich opravu. Spolek jako možný příjemce dotací či grantů pak bude uchovávat údaje o členství člena spolku i po zániku jeho členství, a to po dobu pěti let.

 

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou nejvyšší orgán a statutární orgán.
 2. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku.
 3. Statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je kolektivní a je tvořen předsedou, místopředsedou a členem výboru.

 

Členská schůze

 1. Členská schůze vykonává své pravomoci na zasedání členské schůze.
 2. Členskou schůzi svolává k zasedání výbor nejméně jedenkrát do roka. Zasedání členské schůze se koná na vhodném místě.
 3. Výbor svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku.
 4. Právo zúčastnit se zasedání členské schůze mají všichni členové spolku. Toto právo mohou vykonávat pouze osobně.
 5. Zasedání členské schůze se svolá ve lhůtě nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. Pozvánka na zasedání členské schůze se rozesílá přednostně na e-mailovou či jinou elektronickou adresu člena spolku, která je evidována v seznamu členů, jinak na fyzickou doručovací adresu člena spolku.
 6. Kdo zasedání svolal, může jej odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
 7. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti alespoň jedné třetiny všech členů spolku. Usnesení členské schůze je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku v době usnášení. Každý člen má jeden hlas.
 8. Zasedání členské schůze zahajuje osoba pověřená svolatelem. Kdo zasedání členské schůze zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy zasedání a zapisovatele. Jednání zasedání členské schůze řídí předseda zasedání.
 9. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jeho ukončení. Zápisy ze zasedání členské schůze jsou pořizovány a uchovávány přednostně v elektronické podobě. Každý člen má právo nahlížet do zápisu ze zasedání členské schůze.
 10. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá výbor ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členské schůze náhradní zasedání členské schůze. Takto svolaná členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti libovolného počtu členů spolku. Ve všem ostatním platí o náhradním zasedání členské schůzi ustanovení o řádném zasedání členské schůze.
 11. Členská schůze:
  1. rozhoduje o hlavním zaměření činnosti spolku či jeho změnách;
  2. rozhoduje o změnách stanov;
  3. rozhoduje o návrhu na vyloučení členů spolku;
  4. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků;
  5. schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření spolku;
  6. volí a odvolává členy výboru;
  7. rozhoduje o zrušení spolku;
  8. rozhoduje o dalších záležitostech, které si vyhradí.

 

Výbor

 1. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtu a projednává jeho změny, dbá na řádnou péči o majetek a odpovídá za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat své pravomoci na další členy nebo zaměstnance spolku.
 2. Členem výboru může být pouze svéprávná fyzická osoba starší osmnácti let. Výbor je tříčlenný.
 3. Členové výboru jsou voleni na období pěti let. Výbor, jehož počet neklesl pod polovinu. může kooptovat náhradní členy výboru z řad náhradníků členů výboru, kteří jsou voleni výborem a evidování v neveřejném seznamu náhradníků členů výboru. Náhradník vykonává funkci člena výboru do zvolení nového řádného člena výboru na zasedání členské schůze. Pokud počet členů výboru klesl pod polovinu, vykonává v nezbytně nutném rozsahu působnost výboru zbývající člen výboru, a to až do zvolení nových členů výboru na zasedání členské schůze. Za tímto účelem je tento člen výboru oprávněn zejména svolat zasedání členské schůze.
 4. Výbor ze svých členů volí předsedu výboru, místopředsedu výboru a pokladníka.
 5. Prvními členy výboru jsou:
  1. Gabriel Kožík, nar. 3. 5. 1992, bytem Jamné 9, 666 01 Tišnov;
  2. Jiří Procházka, nar. 7. 1979, bytem Jamné 1, 666 01 Tišnov;
  3. Pavel Němec, nar. 4. 1972, bytem Jamné 35, 666 01 Tišnov.
 6. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Člen výboru se schůzí výboru účastní osobně nebo v zastoupení po předložení písemné plné moci. Výbor přijímá rozhodnutí prostou většinou přítomných členů, přičemž každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby další osoby. Schůzi výboru řídí předseda či jiná předsedou pověřená osoba. Schůze výboru se koná na vhodném místě podle potřeby výboru.
 7. Výbor dále:
  1. svolává členskou schůzi;
  2. připravuje návrh rozpočtu a zprávu o výsledku hospodaření spolku;
  3. připravuje návrhy cílů další činnosti spolku a spolupráce spolku s dalšími osobami;
  4. přijímá podněty a žádosti členů spolku;
  5. schvaluje interní organizační normy spolku;
  6. vede seznam členů spolku;
  7. zastupuje spolek navenek při právním jednání s třetími osobami dále uvedeným způsobem;
  8. schvaluje knihovní řád.
 8. Spolek zastupuje navenek předseda nebo místopředseda výboru, a to každý samostatně.
 9. Členství ve výboru zaniká:
  1. uplynutím funkčního období;
  2. odstoupením, které nabývá účinnosti třicátým dnem po doručení písemného odstoupení člena výboru do sídla spolku;
  3. odvoláním člena výboru členskou schůzí;
  4. úmrtím člena výboru.
 10. Výbor může členy spolku s jejich souhlasem pověřit k zajišťování a koordinaci kulturních, výchovných, společenských a sportovních akcí. Pověřený člen spolku odpovídá za realizaci příslušné akce. Výbor může člena spolku s jeho souhlasem pověřit i k zajišťování provozu a řádné činnosti jamenské knihovny, a to včetně pořádání kulturních, výchovných a společenských akcí a volnočasových kroužků pro děti i dospělé.

 

 

Majetek a hospodaření

 1. Hlavním zdrojem příjmu spolku jsou především:
  1. členské příspěvky;
  2. dobrovolné příspěvky členů spolku;
  3. dary právnických a fyzických osob;
  4. veřejné sbírky;
  5. granty a dotace;
  6. příjmy z činnosti spolku a z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činnosti činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou pro zajištění svých aktivit.
 3. Prostředky spolku nesmějí být použity k obohacení fyzických ani právnických osob. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednána na základě platných smluv.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek na účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

 

 

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiných zákonem stanovených důvodů.
 2. V případě zrušení spolku bude po majetkovém vyrovnání všech závazků se zbývajícím majetkem naloženo podle rozhodnutí členské schůze, která se usnesla na zrušení spolku, jinak bude využit pro charitativní účely podle rozhodnutí výboru či likvidátora.

 

 

Závěrečná ustanovení

 1. Jakákoliv změna těchto stanov nabývá platnosti dnem přijetí takové změny členskou schůzí a účinnosti dnem vložení takové změny do sbírky listin vedené rejstříkem soudem.
 2. Tyto stanovy byly vyhotoveny dne _ a přijaty a schváleny na ustavující schůzi dne _.